Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
my-nowhere
7692 2851 390
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy vialexi lexi
my-nowhere
8958 7b62 390
Reposted fromusual usual viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter
my-nowhere
9664 7c03 390
Reposted frommakle makle viakrainakredek krainakredek
my-nowhere
my-nowhere
6746 0949 390
my-nowhere
9152 ba07 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek
my-nowhere
Reposted fromjozefspace jozefspace viakrainakredek krainakredek
my-nowhere
9037 20dc 390
Reposted fromkajecikowo kajecikowo viakrainakredek krainakredek
my-nowhere
2010 7fcc
my-nowhere
Nienawidzę słów 'inni mają gorzej', bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
— serce boli, nieustannie
Reposted fromeazyi eazyi viainsanedreamer insanedreamer
my-nowhere
0292 8f7b 390
Reposted fromfantom fantom viasoadysta soadysta
0658 e03b 390
Reposted fromget-fit get-fit viakrainakredek krainakredek
my-nowhere
9031 0863 390
0784 c54e 390
Reposted fromYoruni Yoruni
my-nowhere
0373 37f8 390
Reposted frommadnes madnes viafilmowo filmowo
my-nowhere
my-nowhere
(...) miał być, (...) opiekować się jej komputerem, zauważać nowe buty lub nowy kolor lakieru na paznokciach, kupować dla niej książki, przypominać, żeby zadzwoniła do ojca i całować jej szyję
— "Martyna"
Reposted fromobliviate obliviate vialubie-lato lubie-lato
my-nowhere
4711 c3c3 390
Reposted fromdivi divi vialubie-lato lubie-lato
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl